De tekenen van de dag des Oordeels

De tekenen van de dag des Oordeels

{“Zij(de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?”} (Surah Mohammad ayaat 18)

De profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft ons door verschillende overleveringen op de hoogte gebracht wat de tekenen zijn voordat de dag des Oordeels zal plaatsvinden. Er zijn kleine tekenen die begonnen zijn bij de komst van de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) en nog steeds aan de gang zijn. Dan zijn er ook de grote tekenen die aangeven dat het einde der dagen werkelijk dichtbij is. Zodra de grote tekenen verschijnen zal het niet lang duren voordat de wereld zal vergaan, het zal in een vrij korte periode achtereenvolgend plaatsvinden.
Deze tijd zal een hele zware beproeving worden voor de Moslims maar de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft ons zoveel aanwijzingen en mogelijkheden gegeven om onszelf te beschermen tegen deze beproevingen.

Een van die aanwijzingen is het aangeven welke tekenen we kunnen verwachten, door deze kennis is het mogelijk ons voor te bereiden.

Kleine tekenen
»»De komst van de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) .

»»Splijten (delen) van de maan.

»Het verlaten van de wereld van de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) .

»»De verovering van Jeruzalem.

»»De plaag van Amwaas (Palestina).

»»De verovering van Constantinopel (Istanbul).

»»Een oorlog tussen Moslims en een roodachtig volk met smalle ogen, die sandalen dragen gemaakt van haar (hier wordt de Mongoolse invasie in het Moslim territorium onder verstaan)

»»Er zullen 30 valse Profeten (Dajjals) verschijnen.

»»De tijd zal sneller voorbijgaan. Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden.”(Ahmad)

»»Kennis neemt af door de dood van geleerden en mensen zullen onwetende als hun leiders nemen.

»»Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeers rampen ect).

»»Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd etc).

»»Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.

»»Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft gezegd: “Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben.”(Ahmad)
Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).

»»Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn Zakat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.

»»Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen.
»»Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.

»»Zina (overspel) zal toenemen en heel normaal worden.
Anas heeft overgeleverd dat de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft gezegd: “Onder de tekenen van het Uur zijn de volgende: “Overspel en het drinken van wijn zal normaal worden; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor 50 vrouwen zal zorgen (dat 1 op 50 zal zijn).”(Boekhari)

»»Alcohol gebruik zal toenemen (ook een heel bekend fenomeen, we zien de waarschuwingen drink alcohol vrij, drink met mate etc etc).

»»Vrouwen zullen in de meerderheid zijn, zodat de verhouding 1 man op 50 vrouwen zal zijn.

»»Het gebruiken van Riba (interest en rente) zal normaal worden.

»»Moslims zullen de koeffaar (ongelovigen) nadoen, zelfs als deze in een hagedissen hol zullen kruipen de moslims dit ook zouden doen.

»»Twee grote landen zullen tegen elkaar vechten en elkaar doden maar zullen de zelfde leer aanhangen.

»»Inkomsten zullen uit twijfelachtige bronnen komen, maar de moslims zullen zich daar geen zorgen over maken of hun inkomen wel of niet halal is.
De profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft gezegd: “Voorwaar er zal een tijd komen waarin de mensen zullen leven, dat een gelovige niet bezorgd zal zijn hoe hij zijn geld heeft verdiend, of het Halal of Haram is.”(Ahmad)

»»Salaam (begroeting) zal alleen gegeven worden aan degene die men kent en niet aan degene die men niet kent ondanks dat ze moslim zijn.
Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft gezegd: “Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islaam) die men kent.”(Ahmad)

»»Een speciale begroeting wordt gegeven aan de mensen die een hoge positie bekleden.

»»De opkomst van de Onderdrukkers en hun helpers.

»»Het gewoon worden van muziek en zijde kleding voor mannen.

»»Dat iemand via een stok (of een dergelijke vorm) zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt. (de mobiele telefoontjes worden kleiner en kleiner, dit lijkt erop dat het hiernaar verwijst, iemand die zijn familie belt).
Het was overgeleverd door Abu Said dat de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen tot de tijd dat een man zijn huis zal verlaten en zijn schoen, zweep of stok hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt sinds hij het huis heeft verlaten.”(Ahmad)

»»Hoge posities zullen worden gegeven aan mensen die niet geschikt zijn voor die positie (bv door vriendjes politiek of onderdrukking of erving etc).

»»Het wedijveren in het bouwen van prachtige moskeeën.

»»Wilde dieren zullen tot de mensen spreken

»»Er zullen zware regenvallen komen die alles wegvagen

»»Aardverschuivingen nemen toe.

»»Valse getuigenis zal normaal zijn.

»»Homofilie zal toenemen

»»Roddelen neemt toe (ook daar hoeven we verder geen commentaar op te geven lijkt mij).

»»De Eufraat zal een schat aan goud blootstellen en velen zullen erover vechten en er zullen vele doden vallen.

»»Familie banden worden verbroken en het slecht behandelen van de buren.

»»Graven worden veranderd tot Moskeeën (dus plaatsen van aanbidding, wat we dus ook veel om ons heen zien. Moslims onder anderen, gaan op bedevaart naar graven van zogenaamde heiligen. Ze denken dat hun gebeden dan worden aanvaardt en zegeningen zullen krijgen terwijl de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam) ons heeft gewaarschuwd de graven niet als gebedsplaatsen te nemen. Het is verboden in die plaatsen aanbidding te verrichten).

»»Plotselinge dood die toeneemt.

»»Haat in de harten van de mens.

»»Toenemende regen maar afname in productie.

»»De opkomst van Shirk (ongeloof) in deze Ummah.

»»Toename van de Handel.

»»Toename van grondverzakkingen.

Grote tekenen:
»»De Mahdee

»»De Anti-Christ (Dajjal – Valse Messiahs).

»»Het nederdalen van Eesah (Jezus).

»»De Ghoeg wa Maghoeg.

»»De 3 grote verzakkingen van de Aarde.

»»Het verschijnen van Rook in de lucht.

»»Het opkomen van de zon in het Westen.

»»Het beest dat uit de Aarde komen (Daabbat ul-Ard)

»»Het vuur dat de mensen bijeen zal drijven.

“Volgens Aboe Roqayya Tamim ibn Aus as-Dari (raa) heeft de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam)(vzmh) gezegd: “Godsdienst is oprechtheid”. Wij zeiden:”Ten opzichte van wie?” Hij zei: “Ten opzichte van Allah, Zijn boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en hun gemeenschap ” (Moeslim)

De boodschapper van Allah(vzmh) heeft gezegd:” Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad om deze uit te wissen, en gedraag je goed ten opzichte van de mensen”
(Tiermiedie)

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de profeet (Sallalahoe ‘Aleihi Wassalaam), Allah’s zegen en vrede zij met hem, gezegd: ‘Wie tot het volgen van het goede leidraad aanmoedigt heeft er net zoveel baat bij als degenen die hem daarin volgen, zonder dat hun beloning minder wordt. Maar wie tot het volgen van een dwaling oproept heeft net zoveel zonden als degenen die hem volgen, zonder dat hun zonden minder zouden zijn.’ [uiteindelijke overlevering door Moesliem]

 

Wederopstanding na de dood

 

Vraag: Wat houdt wederopstanding na de dood in?

Antwoord: Wederopstanding na de dood betekent dat, als op Qiyamat alles is verdwenen, dan zal Allah Ta’ala wanneer Hij wil, hazrat Israfiel weer tot leven wekken en hem wederom op de hoorn laten blazen. Dan zal alles weer aanwezig zijn. Engelen en mensen, alles zal weer leven. De doden zullen uit hun graven op staan. Men zal zich moeten verantwoorden voor Allah Ta’ala. Een ieder zal zijn goede en slechte daden moeten verantwoorden.

Degene die de hemel, de hel en de Dag des Oordeels ontkent is een kafir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *