Argumenten voor Eid-milaadun Nabi viering (Zeven-veertien)

Zeven: Kennisnemen van zijn eigenschappen, wonderen en voortreffelijkheden heeft als effect dat onze lemaan (geloof) in hem volmaakter wordt en onze liefde voor hem toeneemt, want de mens houdt van nature van de schoonheid van het uiterlijke en het innerlijke, de schoonheid van uitspraken en praktijk, de schoonheid van iemands toestand en overtuiging. En geen voortreffelijkheid of eigenschap is mooier en beter dan die van de Geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلم.

En het versterken van lemaan (geloof) en het vermeerderen van de liefde voor de Profeet صلی اللہ علیہ وسلمzijn vereist door de Sharie’at dus wat ervoor zorgt dat we deze vereisten kunnen verkrijgen, is zelf ook gewenst.

De Sahaabah vertelden elkaar over de levensbeschrijving van de Profeten, toen heeft de

Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم hun erop gewezen dat ze zijn levensbeschrijving ook moeten gedenken, omdat hij de beste en volmaaktste profeet is en alle voortreffelijkheden die zij bij elkaar hebben, en zelfs meer dan dat, bezit de Profeet Moehammad

صلی اللہ علیہ وسلمMilaad-bijeenkomsten zijn eigenlijk het opvolgen van dit advies. Deze Hadieth is overgeleverd door Imaam Tirmizie, Imaam Daarimie en Qaadie ‘Iyaad, en Imaam Bayhaqie heeft in Dalaa-i1un Nubuwwah ondersteunende overleveringen vermeld die deze overlevering versterken. Dit is dus een sterke overlevering.

Sayyidunaa ‘AbdulLaah bin ‘Abbaas (RadiyalLaahoe ‘anhoemaa) zegt: “Metgezellen van Allah’s

Boodschapper صلی اللہ علیہ وسلم zaten (bij elkaar), toen

kwam de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم naar buiten, toen hij hen genaderd was, hoorde hij hun onderling praten; Iemand van hen zei: “Voorwaar, Allah heeft Ibraahiem tot Galiel (vriend) gekozen”, Iemand anders zei: ” Moesaa (Mozes) is degene met wie Allah heeft gesproken”, Een ander zei: “Iesaa (Jezus) is Allah’s Woord en Zijn “Roeh”, Weer een ander zei: “Adam, Allah heeft hem uitverkoren”. Toen kwam de Heilige

Profeet صلی اللہ علیہ وسلم bij hun en zei: “Ik heb zojuist jullie woorden en verwondering gehoord dat Ibraahiem Allah’ s Galiel is, en dat is waar, en dat Moesaa NadjiyyulLaah (iemand die smeekbedes doet aan Allah), en dat is waar. En dat ‘Iesaa Allah’s Woord en Roeh is, en dat is waar. En dat Allah Adam heeft uitverkoren, en dat is waar. Luister goed! En ik ben Habieb-ul-Laah (Allah’s geliefde) en ik zeg dit niet uit hoogmoed! En ik ben de drager van de vaandel der lof op de dag des oordeels, en ik zeg dit niet uit hoogmoed, daaronder zal Adam en de rest zijn, en ik zeg dit niet uit hoogmoed! En ik ben de eerste bemiddelaar en degene wiens bemiddeling op de dag des oordeels als eerste wordt geaccepteerd, en ik zeg dit niet uit hoogmoed. En ik ben de eerste die de deurring van het Paradijs zal doen kloppen, waarna Allah het voor mij zal openen en mij naar binnen zal doen gaan, en met mij zullen de armen onder de gelovigen zijn, en ik zeg dit niet uit hoogmoed. En ik ben bij Allah de eerbiedwaardigste van iedereen of ze nu behoren tot hen die vóór zijn gegaan of hen die nog komen zullen, en ik zeg dit niet uit hoogmoed.

Acht:

Ontzag hebben (Ta’ziem) voor de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم is iets wat Allah, de Verhevene, ons verplicht heeft. Blij worden met zijn gezegende geboortedag door het tonen van blijdschap en het uitdelen van eten en het bij elkaar komen om Allah te gedenken en armen extra’ s te schenken, behoren duidelijk tot de uitingen van Ta’ziem (ontzag en eerbied voor de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم ), blijdschap en dankbaarheid jegens Allah voor de gunst dat Hij ons heeft geleid naar Zijn Dien (religie), en voor de grote gunst waarmee Hij ons heeft begunstigd door Zijn geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلم voor ons als Leidraad te sturen.

Negen:

De Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلمzei toen hij de voortreffelijkheden van de vrijdag opsomde: (en op die dag was Adam geschapen). (Mu-atta’ Imaam Maalik, Tirmidhie: Sahieh Hadieth) . De vrijdag heeft deze voortreffelijkheid dus ook omdat er op die specifieke tijd een profeet ter wereld is gekomen. Wat denk je dan van de dag waarop de beste Profeet en de leider der Boodschopperste ter wereld is gekomen?! Het hebben van ontzag en eerbied is niet beperkt tot die specifieke dag waarop de geboorte heeft plaatsgevonden, maar telkens wanneer hij terugkeert, verdient hij respect. Wel is die specifieke dag extra respectabel en eerbiedwaardig. Met de vrijdag bijvoorbeeld is dit ook het geval.

Dus telkens bij het terugkeren van die speciale dag respecteren we hem om onze dankbaarheid aan Allah voor Zijn gunst te uiten en om de hoge status van het profeetschap aan te geven. Dit doen we ook ter herdenking van belangrijke historische gebeurtenissen die voor belangrijke verbetering hebben gezorgd in de geschiedenis van de mensheid. Kortom, er bestaat een bijzondere band tussen een bijzondere gebeurtenis en bijzondere band tussen een bijzondere gebeurtenis en de tijd waarin die plaats heeft gevonden.

Zoals deze band tussen de geboorte van een profeet en tijd belangrijk is, zo is dat ook het geval met de band tussen de geboorte van een profeet en plaats. Het argument hiervoor is de overlevering waarin de aartsengel Djibraa-iel (‘alaihis Salaam) tegen de Profeet zei om een Gebed van twee Rak’ ah te verrichten in Bethlehem (tijdens de nacht van de hemelsreis) . Daarna zei Sayyidunaa Djibraa-iel (‘alaihis Salaam) tegen de Geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلم:

(Weet u wààr u heeft gebeden?)

(U heeft gebeden in Bethlehem waar ‘Iesoa 14(Jezus) is geboren).

Dit is overgeleverd door Shaddaad bin Aus en staat in de volgende Hadieth-verzamelingen:

1 . Musnad AI-Bazzaar

  1. Aboe Ya’laa

  2. At-Tabaraanie

De welbekende autoriteit op Hadieth-kunde, Haafiz Haythamie heeft over deze overlevering gezegd:

“Ridjaaluhu Ridjaalus Sahieh” (AI zijn overleveraars zijn overleveraars waarvan de Sahieh-verzamelaars overleveringen nemen). Sheikh-ul-Islaam Haafiz Ibn Hadjar AI-‘ Asqalaanie heeft deze overlevering genoemd in zijn uitleg van Sahieh Boegaarie “al-Fathul Baarie” .

Tien: De Milaadviering is iets wat de geleerden en de moslims van alle landen en steden als iets goeds beschouwen en is iets wat men overal heeft blijven doen.

Dit is dus iets gewenst door de Sharie’ah volgens de regel die de grote Sahaabie (metgezel van de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم‘AbdulLaah bin Mas’oed

(RadiyalLaahoe ‘anhoe) heeft verteld:

“Wat de moeslims als goed beschouwen dat is dan ook bij Allah goed, en wat de moeslims als slecht beschouwen dat is dan ook bij Allah slecht. ”

Overgeleverd door Imaam Ahmad bin Hanbal. ‘AbdulLaah bin Mas’oed (RadiyalLaahoe ‘anhoe) is een grote Sahaabie die tot de geleerden onder de Sahaabah behoort, sterker nog: na de vier rechtgeleide Galiefah’ s is hij degene met de meeste kennis.

Bovendien heeft de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلمhem de blijde tijding gegeven dat hij naar de Djannat zal gaan.

In het Profetische tijdperk had hij zijn leven doorgebracht in de nabijheid van de Geliefde Profeet

. Deze grote Sahaabie zegt deze regel niet zomaar vanuit zichzelf maar heeft dat geleerd van de Heilige Profeet

صلی اللہ علیہ وسلم. Er zijn ook vele

andere overleveringen en Aayats waarin ons wordt geleerd dat de overgrote meerderheid van de moeslims het nooit eens kunnen worden over iets wat een dwaling is. Want de Ummah van de beste Profeet is de beste Ummah. En Allah, de Verhevene, heeft deze beste Ummah beschermd tegen collectieve dwaling en vergissing.

De argumenten hiervoor:

  1. In de Heilige Qoeraan openbaart onze Almachtige Schepper:

“En wie zich tegen de Boodschapper verzet, nadat de rechte leiding voor hem duidelijk is geworden, en een andere weg volgt dan die van de Moeslims, die zullen Wij in zijn toestand laten en hem de hel doen ingaan, en wat een kwade bestemming als terugkeer is dat”. (surah tul-Nissaa ayat 115)

Een andere weg volgen dan die van de Moeslims is Haraam, dat betekent dan dat het volgen van de weg van de Moeslims verplicht is.

  1. De Hadieth: De Geliefde Profeet (Sallal Laahoe ‘alaihi wa sallam) heeft gezegd: “Voorwaar# Allah zal mijn volgelingen (Ummah) niet verenigen op iets wat een dwaling is, en Allah’s bescherming is met de grote groep# degene die zich afscheidt van ben, scheidt zich af naar het Hellevuur.” Djaami-‘ut Tirmizie

led Milaadun Nabie-vieringen in de huidige vorm kunnen dus geen dwaling zijn, want de gehele Ummah met al haar geleerden over de hele wereld en gedurende vele eeuwen vieren het en beschouwen het als iets zegenrijks. Als dit een dwaling zou zijn zoals enkele sekten beweren, dan zou de hele Ummah het eens zijn geworden over iets wat een dwaling is, en dat kan niet want Allah, de Verhevene heeft deze Ummah beschermd tegen collectieve dwaling. De consensus van deze Ummah is een bewijs op zich.

De Geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلمheeft gezegd:

“Volgt de overgrote meerderheid van geleerden,

~ ~

degene die zich afscheidt van hun scheidt zich af naar

het Hellevuur.” Sunan Ibn Maadjah, overgeleverd van de grote Sahaabie ‘AbdulLaah de zoon van de tweede Galiefah ‘Umar al-Faaroeq (radiyalLaahoe ‘anhoemaa) .

De geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلمheeft ons ook gewaarschuwd voor het gevaar dat op de loer ligt als iemand afstand neemt van de overgrote groep

moeslimgeleerden. En de overgrote groep

moeslimgeleerden hebben led-Milaad-vieringen

goedgekeurd en beschouwd als een zegenrijke

gelegenheid. De Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلمzegt:

“Voorwaar, de Shaitaan is de wolf van de mensen, gelijkend op de wolf die van een kudde schapen en geiten de schuchtere, achtergebleven en eenzame geit grijpt. Weest opgepast voor de nauwe bergpassen. En blijf bij de grote groep en de meerderheid.

Overgeleverd door de grote Sahaabie Mu’aadh bin Djabal (radiyalLaahoe ‘anhoe) in Musnad Imaam Ahmed bin Hanbal.

5. In een andere overlevering kunnen we de waarschuwende woorden van de Heilige Profeet

صلی اللہ علیہ وسلمals volgt horen weergalmen:

“Degene die zich een handbreedte afscheidt van de meerderheid, die heeft de boei van de Islam van zijn hals afgezet (d.w.z. hij is uit de Islam getreden).” Overgeleverd van de Sahaabie Aboe Dharr (RadiyalLaahoe ‘anhoe) in Musnad Imaam Ahmad en Sunan Aboe Daawoed.

Elf: Milaad-viering bestaat o.a. uit het bij elkaar komen van gelovigen en het gedenken van Allah en Zijn gunsten, het geven van extra aalmoezen, en eer betonen aan

de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم en hem prijzen. AI deze zaken zijn Sunnat en gewenst door de Sharie’ at en prijzenswaardige zaken. In betrouwbare Hadieth­overleveringen worden moeslims gestimuleerd om deze Sunnat-handelingen te verrichten.

Er wordt ook blijdschap geuit door mooie kleren te dragen en huizen te versieren, zoals men dat ook doet tijdens de led-ul-Fitr, de led-ul-Adhaa en huwelijksfeesten.

Twaalf: Op led-Milaad-bijeenkomsten wordt ook de levensbeschrijving van de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم verteld, en dat is zeer nuttig voor de gelovigen zodat ze daar een voorbeeld aan kunnen nemen en er vooral troost uit kunnen putten. Allah, de Almachtige, heeft in de Heilige Qoeraan ook vele gebeurtenissen van voorbijgegane Profeten geopenbaard ter versterking van het hart van de Profeet Moehammad صلی اللہ علیہ وسلم en zun metgezellen.

In Soerah Hoed openbaart onze Schepper:

{En alles wat Wij u vertellen van de berichten der boodschappers dient om uw hart daarmede te versterken.}

Uit deze Aayat wordt het duidelijk wat de wijsheid van het vertellen van de berichten van voorbijgegane boodschappers en profeten is, namelijk het versterken

van het hart van de Geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلمen zijn volgelingen die de ene tegenslag na de andere kregen te verduren. En het lijdt geen twijfel dat wij vandaag de dag behoefte hebben om te luisteren naar de gebeurtenissen van de Leider der Profeten صلی اللہ علیہ وسلمen om zo onze harten te versterken. De led­Milaad-un-Nabie voorziet ons ook in deze behoefte.

Dertien: Een van de doelen van led-Milaad-un-Nabie­bijeenkomsten is ook om het gewone volk ontzag en

eerbied voor de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلمbij te brengen. Allah, de Almachtige, openbaart in de Heilige Qoeraan in Soerah AI-Hadj Aayat 32:

{ Zo zij het. En wie de tekenen van Allah eert, dan behoort dat zeker tot de godvruchtigheid der harten.}

Er bestaat geen enkele twijfel dat profeten de grootste tekenen zijn van Allah, en hun eren is wat Allah ons opdraagt:

{Voorzeker, Wij hebben u als getuige en drager van blijde berichten en als waarschuwer gezonden. Zodat jullie (0 mensen) in Allah en Zijn Boodschapper geloven, en de Boodschapper hoog houden en eren en Allah ‘s morgens en ‘s avonds prijzen.}

Soerah AI-Fath, Aayats 8 en 9.

Dankzij deze bijeenkomsten krijgen vele aanwezigen meer ontzag, eerbied en liefde voor de Heilige Profeet

صلی اللہ علیہ وسلم. We zien ook vaak in zulke bijeenkomsten dat gelovigen zo overmand worden door liefde voor de Geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلم dat ze hun tranen niet kunnen bedwingen en er onophoudelijk tranen over hun wangen stromen.

Viertien: Deze bijeenkomsten versterken ook de verbondenheid en liefde voor de Genade der werelden صلی اللہ علیہ وسلم , wat ook iets is wat Allah ons opdraagt:

{Zeg: “Indien uw vaders en uw zonen en uw broeders en uw vrouwen en uw stamgenoten en de bezittingen die gij verworven hebt en de koophandel waarvan gij mislukking vreest en de woningen die u behagen, (indien) al deze zaken u liever zijn, dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan, totdat Allah met zijn gebod komt. En Allah leidt de overtreders niet.”} Soerah Taubah, Aayat 24

De Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلمheeft gezegd:

“Niemand van jullie kan een volwaardige gelovige zijn zolang hij mij niet meer liefheeft dan zijn vader, zijn kind en de gehele mensheid. ”

Elke profeet heeft een bijeenkomst bijeen laten komen die wij op de één of andere manier kunnen vergelijken met de Milaad-bijeenkomsten: qua essentie verschillen ze niet, alleen qua uiterlijk. (En op de nacht van de hemelsreis hebben de profeten hun Leider

Moehammad صلی اللہ علیہ وسلمmogen ontmoeten en onder zijn leiding het gebed verricht in Jeruzalem. Nadat zij tijdens hun aardse leven aan hun volk de komst van de Laatste Profeet hadden verkondigd, hebben ze hem op deze gezegende nacht eindelijk mogen ontmoeten.)

In Soerah Saff van de Heilige Qoeraan wordt de gebeurtenis beschreven van Sayyidunaa ‘Iesaa (Jezus) (‘alaihis Salaam) die zijn volk bijeen had gebracht en hen toen over de komst van de Laatste Profeet Moehammad صلی اللہ علیہ وسلمop de hoogte stelde.

De Almachtige openbaart in de Qoeraan:

{En gedenk toen Jezus, zoon van Maria, zei: “0 volk van Banie Israaiel, ik ben Allah’s boodschapper tot u, bevestigend het Boek dat voor mij in Torah was, en een blijde tijding gevende van een Boodschapper die na mij komen zal, zijn naam is Ahmed.“} Soerah as-Saff

.- —_ _._-_ .. _,- ._–_ “‘ “‘– -_ _–‘ _-_ .. .. _- —— ———-_ _-_ _-

Aayat 6.

De Milaad-viering is in wezen het bij elkaar komen van gelovigen en vertellen over de berichten en wonderen die plaatsvonden bij de geboorte van de Profeet

Moehammad صلی اللہ علیہ وسلم.

Zelfs nog voor de komst van de mensheid op aarde, had Allah, de Almachtige, de zielen van alle mensen die ooit op aarde zouden leven tot de dag des oordeels, inclusief de zielen van de profeten, bijeengebracht. In deze bijeenkomst werd er van alle profeten een zware gelofte afgenomen met betrekking tot de komst van de Laatste Boodschapper Moehammad صلی اللہ علیہ وسلم

De Almachtige openbaart in Soerah Aali-‘Imraan aajat 81:

{En gedenk toen Allah met de Profeten het verbond aanging: “Als Ik jullie het Boek en Wijsheid geef, en daarna de Boodschapper (Moehammadl tot u komt, bevestigende uw Boeken, geloof dan zeker in hem en verleent hem gewis hulp.

In deze Aayat is de komst van de Geprezen Profeet

صلی اللہ علیہ وسلمgenoemd en dat is wat elke Profeet aan zijn gemeenschap heeft blijven verkondigen, namelijk dat als de profeet Moehammad

صلی اللہ علیہ وسلمgeboren wordt en jullie zijn komst meemaken, dan moeten jullie hem volgen en helpen. Dit is ook een vorm van het gedenken van de komst van de Profeet, en dat doen wij o.a. ook in ‘led Milaadun Nabie-bijeenkomsten. Alleen uiten wij nu ook nog eens onze dankbaarheid en vreugde jegens Allah dat Hij ons de gunst heeft gegeven dat we tot de volgelingen mogen behoren van Zijn geliefde Profeet

Moehammad صلی اللہ علیہ وسلم .

Ook de Sahaabah hebben bijeenkomsten gehouden waarin ze de komst van de Profeet en zijn voortreffelijkheden vertelden. Sterker nog, de Heilige en

Geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلمliet speciaal een mimbar (preekstoel) neerzetten in de moskee voor zijn metgezel Hassaan صلی اللہ علیہ وسلمdie gedichten voordroeg waarin hij de Geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلمprijsde en zijn voortreffelijkheden bezong. (Sahieh Boegaarie en Tirmidhie, overgeleverd door de moeder der gelovigen, Sayyidatunaa ‘Aa-ishah RadiyalLaahoe ‘anhaa).

Elke generatie heeft in verscheidene vormen aan de ‘led Milaad-viering gedaan.

Op de huidige vorm wordt dit al eeuwen gedaan over de hele islamitische wereld, alleen enkele nieuwe sekten zoals de Ahmadiyya-beweging, het Wahabisme / de Salafiyyah beweging15 en hun trawanten de zogenaamde Ahl-e-Hadieth 16 doen er niet aan mee en keuren dit af.

Zij keuren vele zaken af die te maken hebben met het

eerbiedigen van de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلمwat eigenlijk niet vreemd is voor sekten die de Moeslim­Oemmah willen afhalen van hun liefde voor de

Geliefde Profeet صلی اللہ علیہ وسلمdoor met allerlei sluwe listen en verdraaiingen te komen.

Er zijn lieden die in plaats van de Heilige Profeet

صلی اللہ علیہ وسلمte volgen, innovators en pseudo­geleerden volgen, die beweren dat de vrome voorgangers (Sa laf Saalihien) fout zaten, en niet veel kennis hadden, en dat men dus zelf rechtstreeks uit de islamitische rechtsbronnen antwoorden dient af te leiden op alle vragen van het leven, en dat we de antwoorden die de eerste drie generaties (Salaf Salihien) hebben gegeven, niet mogen volgen. Nee, volgens hun dient iedereen zelf alles rechtstreeks af te leiden van de Qoeraan en de Hadiethverzamelingen van Imaam Boegaarie, Moeslim etc.

Dit, terwijl de Hadiethverzamelaars Boegaarie, Moeslim, Nasaa-ie, Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, Tirmizie en vele anderen zoals Ibn Guzaimah, Bayhaqie etc. allemaal één van de vier Mudjtahid-Imaams (Imaam Aboe Haniefah, Imaam Maalik, Imaam Shaafi’ie en Imaam Ahmad bin Hambal) volgden in hun jurisprudentie over zaken die niet duidelijk vermeld staan in de Heilige Qoeraan en Hadieth.

De hele Moeslim-Oemmah heeft altijd al één van deze vier rechtsscholen gevolgd, die alle vier volgens een eigen methodiek antwoorden afleiden op vraagstukken, die niet duidelijk vermeld staan in de Qoeraan en Hadieth, b.v. doordat die vraagstukken in die tijd niet voorkwamen, etc.

Nee, in plaats van dat ze de vrome voorgangers (Salaf Salihien) volgen, (waaronder de Sahaabah die hoogstpersoonlijk opgevoed zijn door de Zon der Profeetschap, Sayyidunaa Moehammad Moestafaa

صلی اللہ علیہ وسلم, volgen deze lieden innovators zoals Albaanie. Deze pseudo-geleerde is pas zes jaar geleden gestorven in 1999, en wordt als een onbetwistbare autoriteit beschouwd door zijn volgelingen die zich heel bedrieglijk Salafiyyah (volgelingen van de Sa laf Salihien) noemen, om zo de Moeslim-Oemmah te laten denken dat zij (moeslims) dan geen volgelingen zijn van de Profeet صلی اللہ علیہ وسلم.

Hoe kan iemand nou een volgeling van de Salaf zijn, als hij ze bekritiseert en afkraakt, en een pseudo-geleerde die pas zes jaar geleden in 1999 is gestorven, de hemel in prijst en hem blindelings volgt in plaats van te kijken naar de eerste drie generaties waar Imaam Aboe Haniefah en Imaam Maalik17 ook toe behoren.

Deze aarts-innovator (grote bid’ah-brenger) heeft in de Islam allerlei nieuwe zaken geïntroduceerd die tegen de Islam ingaan. Hij pleit openlijk voor de verwijdering van het Heilige Graf van de Profeet Moehammad

صلی اللہ علیہ وسلمvan de Masdjid Nabawie!!! Dit doet hij in zijn boek:

“Ahkaam-ul-Djanaa-izi wa bida’uhaa”. Deze oproep herhaalt hij in: “Tah-dhier al-Saadjid, Hijjat at-nat». en Manaasik al-Hajj wal-‘Umra”

Om hun bid’ahs (die zij zelf hervorming / Islaah noemen) te verhullen, verbieden zij met grote ophef vele zaken die de moeslims over de hele wereld al sinds het begin van de Islam doen, zoals het prijzen van Allah met gebruikmaking van de Tasbieh (Subhah). Dit is volgens hun een slechte bid’ah die tegen de Islam ingaat. Dit, terwijl verscheidene Sahaabah de Tasbieh hebben gebruikt (in de vorm van een touw met knopen erin gelegd of een bepaald aantal dadel pitten op een hoopje).

Zij keuren de minaretten, koepels en gebedsnissen (Mihraab) van moskeen af zeggende dat dit een dwaling is! Dit terwijl koepels en minaretten een teken zijn van de majestueusiteit van de Islam. Dit kunnen zij niet aan zien.

‘led Milaadun Nabie-vieringen zijn goedgekeurd door de Idjmaa’ (Consensus / eenstemmigheid van moeslimgeleerden) . Imaam Djalaal-ud-Dien As-Suyoetie

(Rehmatullah alaih)heeft een werk geschreven waarin hij bewijzen levert over het feit dat deze vieringen toegestaan zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *