Heilige boeken

Heilige Boeken

 

Geloven in Allah’s Heilige Boeken.

Om een moeslim te zijn is het een vereiste om te geloven dat Allah, de Verhevene, aan een aantal van Zijn profeten heilige boeken en geschriften heeft geopenbaard, en dat ze de aantal van Zijn profeten heilige boeken en geschriften heeft geopenbaard, en dat ze de waarheid waren van Allah. Allah, de Verhevene, openbaart in de Heilige Qoeraan:

 

{En die geloven in hetgeen tot u is nedergezonden en in hetgeen voor u is nedergezonden, en overtuigd zijn van het Hiernamaals.} Soerah al Baqarah, ayaat 4

 

Allah, de Almachtige, heeft vier Heilige Boeken geopenbaard die erg bekend zijn. Namelijk:

 

Tauraat (de torah): Dit is geopenbaard aan de Profeet Moesa (salallahu alaih wasalam)

 

Zaboer (de Psalmen van David): Dit is geopenbaard aan de Profeet Daawoed (David) (Alaihi salatu wassalam)

 

Indjiel: Dit is geopenbaard aan de Profeet ‘Iesaa

(jezus) (Alaihi salatu wassalam)

 

Qoeraan: Dit is geopenbaard aan onze Geliefde en Nobele Profeet Moehammad (Salallahu alaih wasalam), die de grootste der Profeten is. De Heilige Qoeraan is de laatste en de meest suprieure van alle Heilige Boeken.

 

Behalve deze 4 boeken, waren er vele andere Heilige Geschriften die Allah, de Verhevene, aan Zijn Boodschappers openbaarde. Het is verplicht om te gelovendat al deze Boeken en Geschriften in de staat waarin ze aan de Boodschappers waren geopenbaard, ware openbaringen waren van Allah. Dus degene die gelooft dat de Geschriften die deze Boodschappers hadden ontvangen, geen ware openbaringen waren, is een ongelovige (kafir).

 

Wel is er, op de Heilige Qoeraan na, geen enkel Heilig Boek in zijn oorspronkelijke staat kunnen blijven, omdat Allah de schriftgeleerde van de desbetreffende volken de verantwoordelijkheid had gegeven om de openbaringen te beschermen. Maar de religieuze leiders van die gemeenschappen veranderden hun Heilige Geschriften nadat hun Profeten heengingen. Zij verwijderden verzen die hun niet aanstonden en voegden er verzen aan toe om hun eigen belangen te dienen. Ze hadden voornamelijk die verzen verwijderd waarin de komst van onze Geliefde Profeet SalAllahu laihi wasalam was genoemd en beschreven, en waarin hij werd geprezen.Ze verwijderden en verdraaiden ook verzen die de authenticiteit en grootheid van de Heilige Qoeraan en de Islaam verkondigden.

Allah, de Verhevene, openbaart in de Heilige Qoeraan:

 

{Toen, wegens hun schenden van het verbond, hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij veranderen Allah’s woorden van hun plaatsen en hebben een groot deel van de vermaningen dat hun was gegeven, vergeten.} Soerah al-Maaidah aayat 13

 

Er zijn verscheidene Qoeraan verzen waarin Allah openbaart dat de Joodse Christelijke geleerden hun Heilige Boeken vervalste.

Nu rijst de vraag: Als dat heilige boeken waren die door de Almachtige waren geopenbaard, hoe kunnen mensen dat dan vervalsen?

Het antwoord hierop is dat de Almachtige de verantwoordelijkheid voor het beschermen ervan had gelegd bij de rabbijnen en priesters. En onder hen waren er die de heilige boeken aanpasten aan hun wensen door toe te voegen en weg te halen.

 

Allah de Verhevene, openbaart in de Heilige Qoeraan:

 

{Waarlijk, Wij hebben de Thora nedergezonden, waarin leiding en licht is.

Volgens welke gehoorzame profeten aan de Joden En de Rabbijnen en de wetgeleerden bevelen gaven, omdat hun de bescherming van Allah’s Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, en vreest Mij en neemt geen lage prijs voor Mijn verzen aan. En degenen, die niet gebieden volgens wat Allah heeft neergezonden, diegenen zijn de ongelovigen.}

 

Dit is echter niet het geval met de Heilige Qoeraan, omdat dat de laatste openbaring is die tot de laatste dag geldig is voor elke tijd en plaats. Daarom heeft de Almachtige de bescherming van de heilige Qoeraan op zichzelf genomen en geopenbaard:

 

{Voorzeker, Wij hebben deze Qoeraan nedergezonden en waarlijk Wij zullen er de bescherming over zijn.}

 

En de waarheid hiervan ziet elk mens terug. Ondanks het feit dat er al eeuwenlang sinds de komst van de Heilige Profeet Mohammad (salallahu alaih wassalam) verwoede pogingen worden ondernomen om de Islam en de Qoeraan te vervalsen, is het niemand gelukt om ook maar een letter te veranderen. Overal op aarde vind je dezelfde Qoeraan terug, zonder een letter verschil. Honderdduizenden mensen over de aarde kennen de Qoeraan uit het hoofd, zelfs kinderen van zeven jaar zitten erbij. De taal van de Heilige Qoeraan is een levende taal en toegankelijk voor ieder die het Arabisch beheert. Dit is met geen andere taal het geval. Neem bijvoorbeeld het Nederlands; Iemand die het moderne Nederlands kent, kan niet het Nederlands verstaan van enkel eeuwen terug, laat staan van ruim veertienhonderd jaar geleden! Het Arabisch is dus ook beschermd. Ook de betekenis en de voorschriften etc. die in de Qoeraan staan, zijn beschermd. Ook de betekenis en de voorschriften etc. die in de Qoeraan staan, zijn beschermd, want dat valt onder de belofte van Allah dat Hij de Qoeraan zal beschermen: namelijk de Qoeraan in zijn geheel, en dat is dus inclusief de betekenis ervan, de voorschriften en de boodschap etc. Dit is beschermd door ook de Hadieth te beschermen, want dat is de uitleg van de Qoeraan.

 

Dus omdat de vorige Heilige Boeken vervalst zijn, mogen we er niets anders van aannemen dan dat wat de Heilige Qoeraan en de Hadieth goedkeuren en ermee in stemmen. Alles wat ingaat tegen de Qoeraan en de Hadieth mogen we in geen geval accepteren. En wat betreft de verzen die noch tegen de Qoeraan en hadieth ingaan, noch erdoor worden goedgekeurd, daarvoor dienen we te zwijgen; d.w.z. We moeten niet zeggen dat ze waar zijn of vals. In plaats daarvan dienen we te zeggen dat we geloven in alles wat Allah, de Verhevene, heeft geopenbaard in al Zijn Heilige Boeken.

 

Sayyiduna Aboe Huraira (Radi Allah tala anhu) overlevert dat “de Joden de Torah in het Hebreeuws lazen en het voor de molsims in het Arabisch uitlegden. De Heilige Profeet (Salallahu alaih wassalam) zei tegen ons: “Zeg niet dat de woorden van Ahl-ul-Kitaab (mensen van het boek, d.w.z. Joden en Christenen) waar of vals zijn. Maar zeg: “we geloven standvastig in Allah en in al wat hij ons heeft geopenbaard.” (Sahieh Bugaariy)

 

 

Geloven dat de Heilige Geschriften voor de openbaring van de Heilige Qoeraan ware openbaringen waren, houdt niet in dat we de voorschriften in die boeken zouden mogen volgen, want het volgen van die voorschriften was alleen verplicht voor een bepaalde tijdsduur die nu voorbij is, en was beperkt tot een bepaald volk. Het is nu niet langer meer noodzakelijk om die heilige Boeken te volgen, maar het is nu slchets verplicht om te geloven dat al die Boeken in hun oorspronkelijke vorm zoals ze waren geopenbaard, de waarheid waren van Allah, de Almachtige.

 

Wij moeten de voorschriften opvolgen die in de Heilige Qoeraan staan, want de openbaring van de Heilige Qoeraan heeft de wetten van de vorige Boeken afgeschaft. Het enige heilige Boek dat nu gevolgd kan worden is de Heilige Qoeraan. Zelfs al zou er, hypothetisch gezien, een oorspronkelijke en onvervalst exemplaar van de Torah aanwezig zijn, de wetgeving (Sharie’ah) die daarin staat is Mansoeg (niet meer geldig). Ze waren alleen voor een bepaalde tijd geldig, en nu is de wetgeving van de Heilige Qoeraan van kracht, tot de laatste dag.

 

De boodschapper van alle Profeten en Boodschappers die voor de Heilige Profeet Moehammad (Salallahu alaih wassalam) zijn geweest, was van elk van hen slechts bestemd voor een specifieke gemeenschap en voor een bepaalde tijd. De heilige Geschriften die aan hen geopenbaard zijn, waren dus voor een bepaalde tijd en voor een bepaalde gemeenschap bestemd; Geloven dat al die Geschriften waarheid van Allah waren, betekent niet dat we de voorschriften die daarin vermeld waren, moeten gaan volgen. Nee, we moeten alleen de wetten en voorschriften die in de Heilige Qoeraan staan, opvolgen, omdat de Qoeraan de geldigheid van de voorschriften die in alle andere Geschriften vermeld staan, beeindigd.

 

De Heilige Qoeraan bevat de essentie van alle voorgaande Boeken en Geschriften.

One response to “Heilige boeken”

  1. herman says:

    allah is één hij is alleen god en niemand anders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *