Profeten (alaihi sallatu wassalam)

 

Profeten (alaihi salatu wassalaam)

 

Geloven in Allah’s Profeten:

Het eerste deel van de geloofsbelijdenis houdt in: het geloven in de Tauhied (eenheid van Allah) en het tweede deel ervan houdt in: het geloven in, en het accepteren van de Risalat (Profeetschap) van de Profeet Moehammad (sallalahu alaihi wasalam)

 

Wat is een Nabie:

Een Nabie is een verheven en zuiver persoon die door Allah naar de mensheid wordt gestuurd met Zijn voorschriften om zo de schepsels rechte leiding te geven. Een Nabie is dus een uitverkoren mens die van Allah, de Verhevene, openabringen ontvangt. Soms worden deze openbaringen via een engel gebracht, en soms zonder tussenkomst van een engel. De dromen van Profeten zijn ook openbaringen. Profeten zijn vrij van zonden en zijn daarvoor door Allah beschermd (Ma’soem). Ook voor het aankondigen van hun profeetschap begaan zij geen zonden. Alleen profeten en engelen zijn Ma’soem

 

{Jullie metgezel (De heilige Profeet) is noch afgedwaald noch afgeweken.} Soerah An-Nadjim, Aayat 2

 

Alle gewoonten, eigenschappen van profeten zijn rein en hoogwaardig. Ze hebben ook de hoogste en beste afkomst.

Omdat onze Schepper profeten als tussenpersonen aanstelt tussen Hem en ons, en via hen de mensheid Zijn voorschriften bekend maakt, hebben zij vvan Allah, de Verhevene vele wonderbaarlijke en bijzondere eigenschappen gekregen. Ook heeft elke Profeet wonderen verricht als bewijs dat hij door de Schepper is gestuurd, anders zou iedereen kunnen beweren dat hij een profeet is. Als de Heilige Qoeraan op een berg zou zijn geopenbaard dan zou de berg het niet aankunnen en tot gruis vergaan. Als je nagaat dat de Heilige Qoeraan is geopenbaard op het het hart van onze Profeet Moehammad (Salallahu alaihi wassalam) dan kun je je wel voorstellen hoe krachtig onze profeet is.

Allah, de Verhevene, openbaart in de Heilige Quraan in Soerah Al-Hashr, Aayat 21:

 

{Indien Wij deze Qoeraan op een berg hadden nedergezonden, dan zoudt gij hem (de berg) zeker zich hebben zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. En deze gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor, opdat zij mogen nadenken.}

 

Hun uitspraken en daden zijn allen voorbeeldig en perfect. Over het feit dat de daden van de profeten, en in het bijzonder onze Profeet Moehammad (Salallahu alaihi wasalam) voorbeeldig zijn, openbaart de Almachtige in Soerah Al-Ahzaab aayat 21:

 

{Voorwaar, in de Boodschapper van Allah is voor jullie een beste voorbeeld, voor hem die hoopt op Allah en de Laatste dag en Allah vaak denkt.}

 

Over de perfectie van de uitspraken van de Profeet openbaart de Almachtige:

 

{hij spreekt niet naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven.} (Soerah An-Nadjam aayat 3,4)

 

Hun verstand is volmaakt.

Allah, de Verhevene, geeft zijn profeten kennis van het verborgene (Ghaib). In de Qoeraan openbaart onze Heer:

 

{De Kenner van de verborgenheid (Ghaib); immers hij openbaart Zijn geheimen aan niemand, behalve aan hen wie Hij heeft uitverkoren cvoor de profeetschap, voor wie hij een wacht (beschermengelen) voor hen en achter hen doet gaan.} (Soerah Al-Djinn, Aayat 26,27

 

In Aayat 24 van Soerah At- Takwier openbaart de Almachtige:

 

{En hij (de heilige profeet) is niet terughouden in het verkondigen van de verborgenheid (Ghaib).}

 

Zij verbergen geen enkel voorschrift van Allah; ze hebben alles verkondigd wat Allah hun had geopenbaard.

 

Allah, de Verhevene, heeft de profeten uitverkoren en zij zijn de beste schepselen van Allah. Het is verplicht om ontzag te koesteren en diepe eerbied tehebben voor profeten, als ook hen is gehoorzamen.

 

Allah, de Almachtige, openbaart in de Heilige Qoeraan in Soerah Al-Hadj Aayat, 32:

 

{Zo zij het. En wie de tekenen van Allah eert, dan behoort dat zeker tot de godvruchtigheid der harten.}

 

er bestaat geen enkele twijfel dat profeten de grootste tekenen zijn van Allah, en hun eren is wat Allah ons opdraagt:

 

{Voorzeker, Wij hebben u als getuige en drager van blijde berichten en als waarschuwer gezonden. Zodat jullie (o mensen) in Allah en Zijn Boodschapper ‘s avonds prijzen.} Soerah al-Fath aayat, 8 en 9

 

De minste vernedering of ontkenning van profeten is kufr (ongeloof). De Almachtige openbaart in de tweede Aayat van Soerah Al-Hudjuraat:

 

{ O gelovigen, verheft uw stemmen niet boven de stem van de Profeten en spreekt niet hardop tot hem, zoals jullie hardop tot elkaar spreken, opdat uw werken niet vruchtloos mogen worden, zonder dat jullie het vermoeden.}

 

Liefde hebben voor hem is de geest van het Geloof. Allah, de Almachtige, openbaart in Soerah At-Taubah, Aayat 24:

 

{Zeg: “Indien uw vaders en uw zonen en uw broeders en uw vrouwen en uw stamgenoten en de bezittingen die gij verworven hebt en de koophandel waarvan gij mislukking vreest en de woningen die u behagen, (indien) al deze zaken u liever zijn, dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan, totdat Allah met zijn gebod komt. En Allah leidt de overtreders niet.”}Soerah Taubah aayat 24

 

De Heilige Profeet (salallahu alaihi wasalam) heeft gezegd:

 

Niemand van jullie kan een volwaardige gelovige zijn zoalng hij niet meer liefde heeft voor mij dan voor zijn vader, zijn kind, en de gehele mensheid” (Bugaarriy en Muslim)

 

Alle profeten zijn in hun graven levend zoals zij op aarde levend waren. De dood hebben zij

slechts voor een moment geproefd (ondergaan), en daarna heeft Allah hun weer leven geschonken. Daarom wordt hun nalatenschap niet geerfd. Profeten zijn de beste schepselen en staan hoger dan alle andere schepselen. Daarom is het leven van de profeten volmaakter dan het leven van de Shuhadaa (martelaren op Allah’s pad). En over het leven van Shuhadaa openbaart de Almachtige in Soerah Baqarah aayat 154:

 

{En degenen die op Allah’s weg gedood worden, zegt van hen niet dat zij gestorven zijn; integendeel, zij leven, doch gij bemerkt het niet.}

 

Verschil Tussen Nabie en Rasoel

Een Nabie is een Profeet.

Een rasoel is een Profeet die een eigen sharie’at heeft gekregen van Allah, de Verhevene, en een Heilige Geschrift, zoals de profeten Moesaa, ‘Iesaa, Daawoed etc. Een profeet die alleen Nabie is, heeft dus geen eigen Sharie’at en heilige Geschrift, maar volgt en ondersteunt de Sharie’at van een rasoel, zoals: Haroen, de broer van Moesaa. Moesaa was een rasoel met een eigen Heilige Geschrift (taurah), en haroen, de broer was een Nabie wiens taak het was zijn broer te ondersteunen.

 

Dus een Nabie = gewone profeet (dat wil zeggen zonder eigen sharie’at en heilige boek)

Een Rasoel = profeet met eigen Sharie’at en Heilige Boek

Elk Rasoel is een Nabie maar niet elk Nabie is een Rasoel

Onze Geliefde Profeet Moehammad (Salallahu alaih wasalam) is zowel een Nabie als ook een Rasoel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *