wonderen verricht door Profeten)

Mu’djizah (wonderen verricht door Profeten) (alaihisalam)

Een belangrijk bewijs voor de claim van de profeten voor hun profeetschap is de mu’djizah.

Dit betekent dat Allah, de Verhevene, hen in staat stelt om gemakkelijk zaken te kunnen verrichten die voor gewone mensen extreem moeilijk of onmogelijk zijn. Ongelovigen zeiden soms tot een profeet: “Als u een ware profet bent, doe dit en dat dan.” Een profeet bewijst dat hij een ware profeet is en door de Schepper gestuurd is, door een onmogelijke taak waar de ongelovigen om vragen, te doen. Zo worden de ongelovigen uitgedaagd om hetzelfde te doen, maar daartoe zijn zij niet in staat. Dit heet mu’djizah: iets wat boven de menselijke macht en begrip ligt.

 

Enkele voorbeelden van mu’djizah’s van profeten:

  1. De profeet Saalih (alaihissalam) schiep uit een steen een vrouwtjeskameel.

  2. De profeet Moesaa (alaihissalaam) had een staf die hij in een slang kon veranderen.

  3. De profeet Iesaa (alaihissalaam) deed doden herleven en genas blindgeborenen, en schiep uit klei vogels.

  4. In de heilige Qoeraan staan er vele mu’djizah’s van Profeten.

Enkele voorbeelden van mu’djizah’s verricht door onze Heilige Profeet Moehammad, de Leider der Profeten (Salallahu alaih wasalam):

 

  1. Hij deed de maan in twee delen splijten door met zijn vinger ernaar te wijzen.

  2. Hij liet de onergegane zon weer terugrijzen (op de zelfde dag, korte tijd nadat deze was ondergegaan).

  3. Hij liet een waterbron ontspringen tussen zijn vingers waarvan vijftienhonderd van zijn Sahaba (Radi Allahu ta’ala alaihimul ajma’een) dronken tot hun dorst gelest was.

  4. Bomen en struiken kwamen naar hem wanneer hij ze riep, en legden getuigenis af van zijn profeetschap in menselijke taal.

  5. Hij voorpselde toekomstige zaken en informeerde over Ghaib (verborgen en ongeziende zaken).

In Sierah-boeken en Hadieth-verzamelingen staan vele mu’djizah’s van onze Heilige Profeet (Salallahu alaih wasalam). Er zijn zelf door alle eeuwen heen vele grote werken geschereven door grote geleerden, die alleen de mu’djizah’s behandelen van de Heilige Profeet Moehammad (salallahu alaih wasalam) (B.v. Dalaa-il-un Nubuwwah van Imaam Bayhaqie)

 

De mu’djizah’s van onze Profeet (Salallahu alaih wasalam) in feite zo veel dat ze ontelbaar zijn.

 

Wonderen heten qarq-ul-‘aadah, wat letterlijk betekent: “Het verscheuren van de gewoonte,” oftewel iets wat de natuurwetten onderbreekt of te boven gaat. Een voorbeeld hiervan is de natuurwet van vuur. De eigenschap van vuur is verbranden. De grote Profeet Ibraahiem (alaihissalaam) werd in het vuur van Namroed geworpen. Maar Allah, de Schepper, beval het vuur om koel en vredig te zijn voor de Profeet Ibrahiem (alaihissalaam).

 

De natuur en haar wetten gehoorzamen hun Schepper (en ze kunnen niet anders). Degene Die deze wetten in het leven heeft geroepen, is zeker in staat om ze op te heffen.

 

Als er een garq-ul-‘aadah verschijnt van de hand van een profeet, dan heet dit mu’djizah.

Als dit verschijnt van de hand van een Walie, dan heet dit Karaamah, en is in werkelijkheid een mu’djizah van de profeet tot wiens gemeenschap deze vrome volgeling (Walie) behoort, omdat zo de waarheid van de boodschap van de Profeet die door deze walie wordt gevolgd, bewezen wordt.

Karaamah’s van Auwliyaa (m.v van Walie) is bewezen door de Qoeraan en Gadieth en Idjmaa'(Consensus van de Muslim-Ummah).

 

Als er een garq-ul-aadah verschijnt van de hand van een gewone gelovige dan heet dat Ma’oenah.

Als dit gebeurt bij een Kaafir dan heet dit Istidraadj (zoals bij Dadj-djaal die zal doen regenen etc).

 

Ihaanah” is een garq-ul-‘aadah die omgekeerd plaats vindt bij valse profeten. Als iemand beweert dat hij door de Schepper gezonden is, dan moet hij dit bewijzen door een garq-ul-‘aadah te verrichten. Bij valse profeten vernedert de Almachtige deze leugenaars door als ze om bepaald wonder worden gevraagd, het omgekeerde te laten gebeuren. Een voorbeeld m.b.t de grote leugenaar Mirza ghulaam Qaadiyaanie die beweerde een profeet te zijn. Een volgeling vroeg hem om een zieke familielid van hem te genezen. Toen deze bedrieger zijn genezinggebed had opgezegd, stierf de zieke abrupt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *