Allah. De Verhevene

Geloven in Allah:

Geloven in Allah (de verhevene) houdt in dat je gelooft dat Hij alleen het waard is om te worden aanbeden. Hij is de enige en ware God. Elke andere godheid, die door wie dan ook wordt aanbeden, is vals. Hij heeft geen gelijke in welk aspect dan ook van Zijn schone namen, Zijn eigenschappen en Zijn Geboden.

 

{…, en hij maakt niemand tot Zijn deelgenoot in zijn oordeel.} Soerah al-Kahf,

 

Hij is Qadiem (eeuwig), dat wil zeggen: Zijn bestaan is eeuwigdurend zonder begin of eind.

Alles en iedereen buiten Allah is vergankelijk (Hadieth), dat wil zeggen: dat hun bestaan begrensd is.

Allah verandert in geen enkel opzicht met het verstrijken van tijd. Hij is niet begrensd in tijd, maar de Schepper van tijd. Dus tijd is niet van toepassing op Allah, de Verhevene. Allah was er en er was geen plaats en geen tijd. Hij heeft plaats en tijd geschapen, en is vrij en verheven van het begrensd zijn in, en het afhankelijk zijn van deze scheppingen van Hem.

 

Hij is de Enige, de Zelfstandige, Hij is onafhankelijk van alles en iedereen.

Hij is Al- Qaadir al mutaliq (Omnipotent) oftewel de Almachtige.

Allah is Alwetend (‘Aliem en Gabier). Dat wil zeggen: Zijn kennis oneindig, en Hij weet alles wat er gebeurd is en wat er gebeuren zal, met de kleinste detailles.

Hij heeft niet verwerkt, noch is Hij verwekt. Ook is Hij vrij van hebben van een partner. Er is niets en niemand die op welke wijze dan ook Zijn gelijke is of kan zijn. Deze is niets en niemand die op welke wijze dan ook Zijn gelijke is of kan zijn. Deze geloofsartikelen worden door de Heilige Qoeraan opgesomd in Surah al-Iglaas:

 

{Zeg: Hij is Allah! Hij is Een! Allah is Onafhankelijk. Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwerkt. En niet is een aan Hem gelijkwaardig.}

 

Hij kan doen wat Hij wil, niemand is in staat om Hem te kunnen verbieden of tegen te houden.

 

{Hij is voor altijd de Bewerker van alles wat Hij wil.} Surah al-Buroedj, Aajat 16

 

{…,Allah heeft macht over alles.} Surah al-Baqarah Aajat 20

 

Alles ligt binnen zijn macht en onder zijn toezicht. Er beweegt geen blad zonder zijn wil.

Hij bezit alle goede eigenschappen en al Zijn eigenschappen zijn absoluut perfect.

Allah heeft geen enkel minpunt of zwakheid. Hij is vrij en verheven van het zich bevinden in een richting .Ook is Allah vrij van lichaam en lichamelijkheden. Hij is vrij van het hebben van dimensie: hoogte, wijdte en lengte. Allah, de verhevene, is vrij van het hebben van lichaamsdelen/ledematen.

 

De grote Sahabi Sayyidunaa ‘ Aliyy bin Aboe Taalib (رضی اللہ عنہ) heeft dit Aqiedah-punt als volgt geformuleerd:

 

“Allah was er terwijl er geen plaats was, en Hij is nu zoals Hij toen was.”

(Namelijk zonder plaats.)

 

Imaam Aboe Haniefah (رضی اللہ عنہ ) heeft dit geloofsartikel  als volgt geformuleerd:

 

(De overleveraar zegt) Ik vroeg  (aan Imaam Aboe Haniefah): Wat nu als er iemand vraagt waar Allah, De Verhevene, is? Hierop zei hij: Er dient tegen hem gezegd te worden: “Allah, de Verhevene, was er terwijl er geen “waar”, geen schepping noch enige iets was, en Hij is de Schepper van alles.”

(Al-Fiqh al-Absat van Imaam Aboe Haniefah)

 

Hij kan door niets en niemand worden bevat. Hij staat niet stil noch beweegt Hij. Hij heeft geen gezicht noch lichaam.

We kunnen met onze beperkte intelligentie en ons zwakke verstand Allah niet bevatten. Het menselijke voorstellingsvermogen kan zich geen voorstelling maken van Zijn grootsheid, glorie en majesteuze bestaan.

 

{Er is niets zoals hem} Surah ash-Shoerra, ayaat 11

 

{Verheven is Allah boven alles wat zij gelijk stellen aan Hem} Surah an-naml, aayat 63

 

Hij is levende. Hij alleen is de Instandhouder van de gehele schepping. Ieders leven en dood, en het begin en eind van alles liggen in Zijn macht.

Hij wordt niet moe, noch overkomt Hem sluimer, noch heeft hij de behoefte aan slaap.

 

{Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstaande en Al-Onderstaande. Sluimer, noch slaap overkomt Hem. Aan hem behoort al wat in de hemelen en wat op aarde is.} Surah al-Baqarah, Aayat 255

 

Alles en iedereen buiten Allah, heeft een begin en een eind. Alles wordt voorafgegaan door een periode van non-existentie (niet bestaan). Daarna wordt dat door Allah geschapen en komt dan te bestaan. Na een beperkte periode zal dat ophouden te bestaan. Alles en iedereen heeft een beperkt en tijdelijk bestaan. Terwijl Allah’s bestaan onbeperkt en permanent is.

 

{Alles is vergankelijk behalve Hijzelf.} Surah al-Qasas, Aayat 88

 

Het bestaan van alles is mogelijk en dus niet noodzakelijk. Terwijl het bestaan van Allah noodzakelijk is non-existentie (niet bestaan) is onmogelijk als we het hebben over Allah:

Zijn bestaan is uit zichzelf, niet van een externe bron. Zou dit niet zo zijn, dan zou hij afhankelijk zijn van iets anders, wat de verheven positie van de Almachtige geenszins past. Het is noodzakelijk dat er aan het begin van de keten van creatie een Wezen is die zelfbestaand is, die nooit er niet kan zijn. Zou er niet zo een “Oerwezen” zijn, dan zou de keten oneindig door blijven gaan: en dat is een absurditeit.

 

In de definitie van God is impliciet aanwezig dat deze existentieel noodzakelijk (Waajibul Wajood) en Onafhankelijk is. De definitie van godheid kan als volgt worden geformuleerd

 

“De betekenis van Godheid: is Onafhankelijk zijn van alles buiten Hem en dat alles buiten Hem afhankelijk is van Hem.

 

De Essentiele Eigenschappen van Allah, de Verhevene

Er zijn acht belangrijke eigenschappen van Allah, de Verhevene, die de essentie vormen van Zijn andere eigenschappen, namelijk:

1.     Leven

2.     Kennis

3.     Macht

4.     Wil

5.     Horen

6.     Zien

7.     Spreken

8.     Macht om te creeren

 

Alle eigenschappen die met betrekking tot Allah, de Verhevene, worden genoemd, worden in de perfecte betekenis gebruikt, vrij van alle en minpunten.

 

Allah, de Verhevene, is van niets afhankelijk: een mens is afhankelijk van ogen om te kunnen zien, Allah is van niets afhankelijk om te zien. Hij ziet absoluut alles en iedereen in Zijn gehele schepping, zonder dat hij afhankelijk is van iets.

 

1.Leven 2.Kennis 3.Macht 4. Wil:

Wat hij ook doet, doet Hij met Zijn eigen macht en keus, zonder enige verplichting. De creatie van zo een verbluffende, ingewikkelde en ordelijke wereld, met zo een perfectie, zou nooit mogelijk zijn geweest zonder zulke eigenschappen te bezitten.

Zo een wereld zou nooit kunnen zijn geschapen door iets levenloos, onwetend, zwak of gedwongen wezen, zoals materialisten geloven dat de natuur de schpper is van ganse bstaan.

De manifestatie van deze eigenschappen zijn in verschillende hoeveelheden ook aanwezig in wat Hij geschapen heeft. Als Hij deze eigenschappen niet zou bezitten, hoe kan Hij ze dan in anderen doen manifesteren? De natuur bezit deze eigenschappen niet en kan dus nooit en te nimmer de schepper zijn van deze perfecte en ordelijke wereld.

 

5. Horen 6. Zien 6. Spreken:

Niet kunnen horen, niet kunnen zien en niet kunnen praten zijn allemaal onvolmaaktheden, en Allah vrij is van alle onvolmaaktheden. Elk van de bovengenoemde acht goddelijke eigenschappen is in de Heilige Qoeraan genoemd. De werkelijkheid van deze eigenschappen en van alle goddelijke eigenschappen van Allah kan niet door ons verstand of door de rede worden begrepen.

We weten alleen dat Allah, de Verhevene, in mensen eigenschappen heeft geschapen die (ogenschijnlijk) enigzins gelijkenis vertonen met die van de Zijne. Nu, door de middel van de eigenschappen van de mensen kunnen we een “schijnsel” zien van een aspect van de vele aspecten van Allah’s eigenschappen. Echter, de waarheid is dat de eigenschappen van de mensen op geen enkel manier lijken op de eigenschappen van Allah.

 

Tauwhied

Er is niets en niemand die gelijk is aan Allah, in geen enkel eigenschap van Zijn eigenschappen.Noch deelt iemand een eigenschap van Allah met Hem.

Dus Allah heeft geen gelijke of partner, noch in Zijn bestaan, noch in Zijn eigenschappen, noch in Zijn handelingen, noch in Zijn geboden. Hij is Uniek in elk aspect van Zijn bestaan. Dit geloven heet Tauwhied

 

Shirk

 

Shirk houd 1 of meer van de volgende zaken in:

l        Geloven dat iets of iemand een eigenschap van Allah, de Verhevene, bezit.

 

l        Geloven dat het bestaan of een eigenschap van iets of iemand buiten Allah onbeperkt, noodzakelijk of permanent of onafhankelijk/zelfstandig is

 

l        Geloven dat iets of iemand buiten Allah, de Verhevene, de schepper is van iets

 

l        Geloven dat iets of iemand buiten Allah, het waarde is om te worden aanbeden

 

l        Iets of iemand buiten Allah aanbidden

 

Bij Allah en Zijn geliefde Boodschapper Moehammed (صلی اللہ علیہ وسلم) is Shirk de grootste zonde.

 

{Afgoderij is waarlijk een groot onrecht}Surah Luqmaan, Aayat 13

 

In werkelijkheid is Shirk zo een grote zonde dat Allah, de Verhevene, openbaart dat Hij nooit zulke mensen zal vergeven die Shirk doen.

 

{Voorzeker, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij vergeeft al het geen daarbuiten valt aan wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, die heeft een zeer grote zonde bedacht.} Surah an-Nisaa, Aayat 48

 

{Waarlijk, wie aan Allah deelgenoten toeschrijft, voor die heeft Allah de Tuin verboden en zijn tehuis is de Hel.En er is voor de overtreders geen helper.} Surah al-Maa-idah, Aayat 72

 

Sayyiduna Abdullah bin Mas’oed (رضی اللہ عنہ) overlevert dat iemand aan de heilige Profeet (صلی اللہ علیہ وسلم) vroeg:”Wat is de grootste zonde bij Allah?” De Heilige Profeet (صلی اللہ علیہ وسلم) antwoorde:” Dat je iets gelijkstelt aan Allah” (Sahieh Bugaariy en Muslim)

 

De heilige Profeet (صلی اللہ علیہ وسلم) adviseerde Mu’aadh bin Djabal(رضی اللہ عنہ): “Bega nooit Shirk, zelfs niet als je wordt gedood en je lichaam verbrandt wordt.” (Musnad Imaam Ahmed bin Hanbal)

 

De heilige Profeet (صلی اللہ علیہ وسلم) zei dat onder de grootste zonden, de grootste ervan het begaan van shirk is, daarna ongehoorzaam zijn jegens de ouders, dan iemand ten oprechte doden en dan het plegen van meineed. (Sahieh Bugariy)

 

De Heilige Profeet (صلی اللہ علیہ وسلم) heeft gezegd:”Vermijd zeven vernietigende zonden.!” Toen hem gevraagd werd wat deze zeven zonden  waren, antwoordde hij: “Shirk, zwarte magie, onrechtvaardig iemand ter dood brengen, gedwongen het bezit van wezen inpikken, woekerrente nemen, vluchten van het slagveld, vrome en onschuldige vrouwen vals beschuldigen.”(Sahieh Bugaariy en Muslim)

 

 

 

Het verschil tussen onze eigenschappen en die van Allah, de Verhevene:

Wij zijn levend, Allah is ook Levend

Wij zijn ziend en horend, Allah is ook Ziend en Horend.

Wij hebben een wil. Allah ook etc etc

 

Wats is het verschil?

 

Onze eigenschappen zijn

1.     Vergankelijk

2.     Beperkt

3.     Ons geschonken door Allah (afhankelijk van Hem)

 

Onze eigenschappen zijn niet te vergelijken met die van Allah, de Verhevene, maar toch zijn duidelijk verschillen die direct opvallen o.a. De volgende:

1.     Eeuwig

2.     Onbeperkt

3.     Onafhankelijk

 

Al-Hayy = De levende is een naam ui tde Schone namen van Allah, de Verhevene. Als iemand zegt dat hij ook leeft, dan hoeft dat niet gelijk Shirk te zijn, omdat hij niet beweert dat zijn eigenschap eeuwig is, of onbeperkt is, of onafhankelijk is. Nee, hij beweert dat hij leeft doordat Allah, de Verhevene,hem laat leven: dat hij leeft maar dat dat leven vergankelijk en beperkt is, etc etc. dit is geen Shirk.

Daarom zien we dat Allah, de Verhevene, in de Heilige Qoeraan m.b.t. Zijn Boodschapper ‘Iesaa (Jezus) (vrede zij met hem) openbaart:

 

{…en toen u door mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies, zodat die door Mijn gebod begon te vliegen; en u genas door Mijn gebod de blingeborene en de melaatsen; en toen u de doden opwekte door Mijn gebod;…} Surah al-Maa-idah, Aayat 110

 

Dus het doen leven, het genezen van blindgeborenen en melaatsen zijn zaken die eigenschappen zijn van Allah, de Almachtige. Maar als Allah iemand de kracht geeft om te genezen, dan kan hij dat ook met Allah’s toestemming/gebod.

En dat is geen Shirk, omdat in werkelijkheid het water onze dorst niet, maar het is Allah die onze dorst lest. Hij heeft water als middel aangesteld waarop Hij, als dat middel gebruikt wordt door de mens, een effect laat sorteren. En dat is in dit geval het wegnemen van dorst. Dus niet het water maar Allah is het die dorst lest. Water is slechts een middel waarop Allah een bepaald effect heeft vastgesteld.

Als iemand medicijnen inneemt voor genezing, dan doet hij dat vertrouwend op Allah, dat Hij hem genezing moge geven. Niet de medicijn zelf  brengt genezing, dat is niet de werkelijke veroorzaker, maar Allah is de Werkelijke Veroorzaker. Denkt iemand dat hij (uitsluitend) beter wordt door de medicijn, en dus niet door Allah’s wil, dan is dat Shirk

 

Zo ook heeft Allah, de Verhevene, Boodschappers gestuurd naar de mensheid, zodat de mensheid via deze uitverkoren Profeten tot Allah kunnen worden geleid.

Allah, de Almachtige, heeft deze personen ook bovennatuurlijke krachten geschonken, zoals we ook in het bovenstaande Qoeraanvers kunnen lezen. Zij hebben vele functies en taken gekregen van Allah, de Almachtige, zoals we in de Qoeraan en de Hadieth kunnen lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *